Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: app live stream đẹp

Theo dõi đơn hàng ngay trong livestream

Người xem livestream có thể theo dõi đơn hàng đang được chốt, bình luận đã đăng, chat với hỗ trợ viên ngay trong quá trình xem livestream.

Tác giả: Admin | Lúc: 21/04/21 21:54 | Lần sửa cuối: 21/04/21 21:54